คู่มือมนุษย์

คู่มือมนุษย์

คำชี้แจง (เกี่ยวกับคู่มือมนุษย์) คู่มือมนุษย์ ของ พุทธทาสภิกขุ ๑. ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน ๒. พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร ๓. ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง ๔. อำนาจของความยึดติด ๕. ขั้นของการปฏิบัติศาสนา ๖. คนเราติดอะไร ๗. การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ ๘. การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา ๙. ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก ๑๐. สรุปความ ปกหลัง

รับผิดชอบ CreativeDEV
อัปเดตครั้งล่าสุด 02/06/2024
สมาชิก 2
Religion Buddha
ยังไม่มีบทเรียนใดๆ