รับผิดชอบ Thanadet Rattanadilok Na Phuket
อัปเดตครั้งล่าสุด 05/06/2024
เวลาเสร็จสิ้น 10 ชั่วโมง 35 นาที
สมาชิก 1
Religion Buddha
  • สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๑ สู่ต้นกำเนิดแม่น้ำคงคา (HD)
  • สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๒ ค้นพบกรุงกบิลพัสด์
  • สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๓ การค้นพบความจริงอันยิ่งใหญ่ ที่พุทธคยา
  • สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๔ พาราณสี นคร ๔,๐๐๐ ปี
  • สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๕ เปิดประตูเมืองราชคฤห์
  • สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๖ การเดินทางครั้งสุดท้าย ของพระพุทธเจ้า
  • สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๗ กองทัพธรรมของพระเจ้าอโศก วันที่โลกได้รู้จักพระพุทธเจ้า
  • สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๘ ปรัชญาที่เปลี่ยนไป
  • สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๙ ว้นที่พุทธหายไปจากอินเดีย
  • สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๑๐ เมืองพุทธแห่งหิมาลัย
  • สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๑๑ การกลับมาของสาวกพระพุทธเจ้า
  • สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๑๒ ไขปริศนาการค้นพบอันยิ่งใหญ่
  • สารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๐๑ สู่ต้นกำเนิดแม่น้ำคงคา SD
  • MultiDhamma