รับผิดชอบ Narodom.guy
อัปเดตครั้งล่าสุด 05/06/2024
เวลาเสร็จสิ้น 1 นาที
สมาชิก 1
โปรแกรมบัญชี
  • 1. การสร้างข้อมูลสินค้า.mp4
  • 2. วิธีการบันทึกการจ่ายเงินส่วนย่อย.mp4
  • 3. โมดูลการรายงาน.mp4
  • 4. การออกงบกำไร-ขาดทุน.mp4
  • 5. การออกรายงานสรุปผู้บริหาร.mp4
  • 6. การดูรายงานทะเบียนทรัพย์์สิน.mp4
  • 7. การรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย.mp4
  • 8. รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย.mp4
  • 9. รายงานลูกหนี้.mp4
  • 10. รายงานเจ้าหนี้.mp4
  • 11. รายงานบัญชีแยกประเภททั้วไป.mp4
  • 12. การบันทึกทางการเงิน.mp4
  • 13. การเพิิ่มบริษัท.mp4
  • 14. ข้อมูลลูกค้าหรือคู่ค้า.mp4
  • 15. การบันทึกบัญชี.mp4
  • 16. การปรับปรุงภาษีซื้อ - ภาษีขาย.mp4
  • 17. วิธีการบันทึกบัญชี เมื่อชำระให้สรรพากร.mp4
  • 18. วิธีการบันทึกการปรับปรุงภาษีซื้อภาษีขาย.mp4
  • 19. การตั้งค่ายอดยกมา.mp4