คอร์สส่วนตัว
กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อติดต่อผู้รับผิดชอบ
รับผิดชอบ Narodom.guy
อัปเดตครั้งล่าสุด 06/06/2024
เวลาเสร็จสิ้น 16 นาที
สมาชิก 1
Python OOP
 • 4Lessons ·
  • 1. Introduction.mp4
  • 2. Python Idle Installation.mp4
  • 3. Online Jupyter Notebook.mp4
  • 4. Anaconda and Jupyter Notebook installation.mp4
 • 2Lessons ·
  • 1. Variables VS Operators.mp4
  • 2. Types of Operators in Python.mp4
 • 6Lessons ·
  • 1. Understanding Numbers.mp4
  • 2. Understanding Booleans.mp4
  • 3. Understanding Strings.mp4
  • 4. Understanding Python Data Structure Part 1.mp4
  • 5. Understanding Python Data Structure Part 2.mp4
  • 6. Data Types in Python Recap.mp4
 • 20Lessons · 16 นาที
  • 1. String.format().mp4
  • 4. String .len().mp4
  • 7. String.count().mp4
  • 12. String .startswith() & .endswith().mp4
  • 15. String.find().mp4
  • 18. String islower, isupper, lower & upper functions in Python.mp4
  • 21. String .replace() & .strip() function in Python..mp4
  • 24. string.captalize( ) and string.title( ).mp4
  • 27. String input().mp4
  • 30. Lists.mp4
  • 33. Tuples.mp4
  • 36. Sets.mp4
  • 37. Sets Operatios.mp4
  • 40. Dictionaries.mp4
  • 43. Python Data Structures Comparison.mp4
  • 46. Decision Making IF Statement.mp4
  • 49. For Loop.mp4
  • 52. While Loop.mp4
  • 55. Try & Except.mp4
  • 59. what Python Function is .mp4